ما را دنبال کنبد :
تماس (+9821) 9109 1112
ارسال پیام info@rasa-goldenway.com
فکس 2642 8507

اخبار و مقالات

خیر؛ ولی توانیی رهگیری مرحله‌ای از مبدأ تا مقصد به صورت مرحله به مرحله وجود دارد.

برای مثال: یک بار از چین به ایران به صورت دریایی در حال ارسال است. این بار اول به دبی، بعد به اسکله بندر عباس، بعد به صورت زمینی در گمرک یا به صورت هوایی در فرودگاه امام خمینی قابل ترخیص است.

برچسب ها :